متون عموميبيشتر

شرح خدمات 

لطفا جهت مشاهده جزئیات هر خدمت بر روی آن کلیک کنید

* نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای ) 10031459100

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* علامت گذاری وسایل توزین و سنجش 10031459101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع 10031459102

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) 10031459103

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


  * صدور گواهینامه کالیبراسیون 10031459104

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول 10031459105

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

* تدوین استانداردهای ملی 10031455100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  10011455101

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 
 

* تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد 13011456100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های بازرسی استاندارد 13011456101

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد 13011456102

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* تایید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد 13011456103

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی 13011456105

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستمهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی 13011456106

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی 13011456107

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستمهای مدیریت انرژی 13011456108

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

 
 

* صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

*تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457102

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457103

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر ایمنی آسانسور 10031457104

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها 10031457105

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت دیگ های بخار 10031457106

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی 10031457107 CNG

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت خدمات انرژی 10031457108

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه 10031457109

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه 10031457110

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد 10031457111

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول

*صدور پروانه های کاربرد نشان حلال 10031457112

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارداجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) 13011458100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره) 13011458101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول

* صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی 13031458102
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول

* صدور تائیدیه های نوعی استاندارد( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) 13011458103
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول

* صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر 13011458104
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول


راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
   
 

* آموزش استانداردسازی برون سازمانی 18051941100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* آموزش کارشناسان استاندارد 18051941101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول

* آموزش مسئولین کنترل کیفیت 18051941102
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.