متون عموميبيشتر

Simple Collapsible

Click on the button to toggle between showing and hiding content.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 17 بهمن 1397 10:33:34

تدوين استاندارد ملي ومشارکت در استانداردهاي بين المللي 10031455000 شناسنامه خدمت

تدوین استاندارد ملی 10031455100
شماره روش اجرایی:R-33-201:
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 10011455101

نظارت بر کيفيت ارائه خدمت وتوليد کالا 10031457000 شناسنامه خدمت

ارزيابي وسايل توزين در مراکز عرضه عمومي 10031459000 شناسنامه خدمت

تاييد صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي 13011456000 شناسنامه خدمت

ارزيابي انطباق کالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي 10031458000 شناسنامه خدمت

ارتباط به ارباب رجوع و مصرف کنندگان

کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.