گزارش تصویری

ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه

بسمه تعالی
در خصوص ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه به استحضار مي رساند فرم ضوبط ارزشيابي و راهنماي تكميل آن پيوست مي باشد. خواهشمند است در صورت واجد شرايط بودن و تمايل به شركت در اين ارزيابي، طبق راهنما  مدارك خود را بصورت دسته بندي شده حداكثر تا 10/3/1400 به اين اداره كل ارسال نماييد.

 ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه
1400/2/7 سه‌شنبه